Ustekinumab v liečbe Crohnovej choroby.

Ustekinumab (Stelara) je nový liek pre dospelých pacientov s Crohnovou chorobou. Ustekinumab je biologický liek, jedná sa o monoklonálna protilátku. Protilátka je bielkovina, ktorú produkuje imunitný systém. Jej úlohou je  rozpoznávať konkrétne molekuly a blokovať ich. Väčšinu protilátok telo produkuje proti škodlivým choroboplodným zárodkom ako sú vírus alebo baktérie.  Monoklonálna protilátka znamená, že sa jedná mnohonásobné kópie jedného typu protilátky.

Mechanizmus účinku ustekinumabu

Ustekinumab funguje tak, že sa viaže na zápalové látky interleukín 12 a interleukín 23, ktoré sú dôležité pre rozvoj a udržiavanie zápalu pri Crohnovej chorobe. Po naviazaní ich trvalo deaktivuje, čím sa celkovo oslabuje zápalová reakcia.

Ustekinumab blokuje zápalové pôsobky interleukín 12 a interleukín 23 a tým znižuje zápalovú reakciu.

Kedy a ako sa ustekinumab užíva?

Ustekinumab sa používa na liečbu troch ochorení: Crohnovej choroby, psoriázy a psoriatickej artritídy. U pacientov s Crohnovou chorobou je ustekinumab indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až tažkou aktívnou Crohnovou chorobou, u ktorých odpoveď buď na konvenčnú liečbu alebo biologickú liečbu nebola uspokojivá alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu netolerujú alebo je im kontraindikovaná.

 

Dávkovanie ustekinumabu

Prvá dávka ustekinumabu sa podáva vo forme infúzie do žily. Veľkosť počiatočnej dávky závisí od telesnej hmotnosti, podáva sa približne 6mg na kilogram hmotnosti. Po úvodnej dávke sa ďalšie dávky podávajú vo forme injekcie pod kožu (subkutánne) v dávke 90 mg každých 8-12 týždňov. To, ako často sa liek podáva liek závisí od klinickej odpovede. Zvyčajne ak sa ani po 16 týždňoch liečby nedostaví odpoveď na liečbu, lekár bude uvažovať o prerušení liečby.

 

Prvá dávka ustekinumabu závisí od hmotnosti pacienta.

Účinnosť ustekinumabu pri liečbe Crohnovej choroby

Liek ustekinumab sa skúmal v klinických štúdiách UNITI u viac ako 1300 pacientov s Crohnovou chorobou. Údaje z týchto registračných UNITI, ktoré skúmali účinnosť a bezpečnosť ukázali, že po 6 týždňoch od zahájenia liečby ustekinumab dosiahlo až 50% pacientov významnú klinickú odpoveď oproti 15% tých, ktorí dostávali placebo. Táto odpoveď bola v ďalšom sledovaní preukázateľne zachovaná aj po roku udržiavacej liečby. Polovica pacientov, ktorí dosiahli odpoveď po počiatočnej liečbe, bola na konci sledovania po roku liečby v remisii, t.j. úplne bez ťažkostí. Zlepšenie príznakov aj  zápalových parametrov sa u pacientov liečených ustekinumabom prejavilo už po troch týždňoch.

Ustekinumab sa na Slovensku používa od januára roku 2017.

Vedľajšie účinky

Ustekinumab je vo všeobecnosti bezpečný liek, výskyt vedľajších účinkov bol v štúdiách nízky. V klinických štúdiách sa vyskytovali častejšie ako u placeba len zápal hrdla (nazofaryngitída) asi u 5% pacientov. V klinickom sledovaní viac ako 10 000 pacientov, liečených ustekinumabom pre psoriázu v polovičnej dávke 45mg nebola miera infekcií ani malígnych ochorení vyššia ako sú populačné údaje. Vážnejšie infekcie sa vyskytovali u menej ako 1% pacientov liečených ustekinumabom.

Teoreticky však môže Stelara oslabovať imunitný systém a tým zhoršiť priebeh existujúcich infekcií alebo zvýšiť náchylnosť na nové infekcie. Pred začatím liečby by mal preto pacient informovať lekára na príznaky infekcie ako je teplota, kašeľ, pálenie pri močení alebo kožné infekcie. Takisto treba informovať lekára je známa nejaká chronická infekcia. Takisto sa pred zahájením liečby odporúča aktívne vylúčiť prekonanú skrytú (latentnú) tuberkulózu.

 

Mohlo by Vás zaujímať

Liečba ulceróznej kolitídy

Liečba Crohnovej choroby

Prieskum ukázal, ktoré slovenské pracoviská operujú najviac pacientov s IBD.