Vedolizumab v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

 

Vedolizumab (Entyvio) je nový biologický liek na liečbu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Bol vyvinutý farmaceutickou spoločnosťou Takeda a na Slovensku sa používa sa v klinickej praxi od roku 2016.

Mechanizmus účinku

Vedolizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na integrín α4ß7 na povrchu bielych krviniek a blokuje tak jeho väzbu s bunkovou adhéznou molekulou-1 (MAdCAM-1) v stene cievy. Týmto dochádza ku potlačeniu vstupu bielych krviniek (pamäťových T-lymfocytov) z krvného riečiska do zapáleného tkaniva tráviaceho traktu. Integrín α4ß7 je exprimovaný iba na povrchu istej podmnožiny pamäťových T-lymfocytov, ktoré migrujú iba do gastrointestinálneho traktu. Tým, že sa zablokuje prechod bielych krviniek do miesta zápalu, tento postupne vyhasína.  Vedolizumabu je vysoko selektívny lieka a pôsobí výlučne v tráviacom trakte. Vďaka tomu má minimum vedľajších účinkov.  V roku 2005 bola vyvinutá podobná molekula natalizumab, ktorá sa takisto s úspechom používa v liečbe Crohnovej choroby v USA.  Nakoľko táto nebola špecifická pre črevo, u malého percenta pacientov mala závažné vedľajšie účinky. U pacientov, ktorí boli nosičmi JC vírusu sa tento reaktivoval a spôsobil ťažký zápal mozgu (progresívnu multifokálnu leukoencefalopatiu – PML). Vedolizumab toto riziko nemá a v klinických štúdiách na viac ako 3000 pacientov nebol pozorovaný ani jeden prípad PML.

Viac informácií o vedolizumabe (v angličtine) je dostupných napríklad na na tejto stránke.

Obrázok: Vedolizumab pôsobí cielene protizápalovo v tráviacom trakte

Ako sa vedolizumab užíva?

Vedolizumab sa používa na liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy so strednou až vysokou aktivitou. Vedolizumab sa podáva vo forme infúzie do žily v dávke 300mg. Pri zahájení liečby sa podávajú 3 infúzie počas 6 týždňov, potom sa podáva raz za 8 týždňov. Spolu tak pacient užíva 6 infúzií do roka.  U malej časti pacientov sa môže po čase účinok oslabiť a je potrebné zvýšiť dávku.  V takomto prípade sa potom vedolizumab podáva každé 4 týždne. Infúzia trvá asi jednu hodinu, pacient nepociťuje žiadne príznaky. Infúzne reakcie sa na rozdiel od infliximabu vyskytujú iba extrémne zriedkavo.

 

Účinnosť pri Crohnovej chorobe

Vedolizumab bol skúšaný v rámci veľkých klinických štúdií GEMINI 2 a 3. V Gemini 2 bola liečba podaná spolu 1115 pacientom, z ktorých 31% odpovedalo po 6 týždňoch liečby. Remisiu dosiahlo 15% pacientov. Z tých čo dopovedali malo po roku liečby 45% pacientov klinickú odpoveď. Pri ďalších analýzach a nasledujúcich klinických štúdiách sa však ukázalo, že nástup účinku vedolizumabu je postupný a mnohí pacienti odpovedajú až po 10-14 týždňoch liečby (ďalších 22-28% pacientov). Tieto výsledky boli následne potvrdené v klinických štúdiách z reálnej praxe vo Francúzsku aj USA, kde sa zistila až 64% odpoveď po 14 týždňoch liečby.

Podľa nedávnej štúdie Mendozu a kol z roku 2016, pri liečbe môže stratiť odpoveď 20 až 38% pacientov. V tejto štúdii pri skrátení intervalu podávania vedolizumabu na každé 4 týždne však všetci pacienti opäť dosiahli remisiu ochorenia.
U pacientov, ktorí už užívali liečbu infliximabom alebo adalimumabom je klinická odpoveď nižšia. V štúdii Gemini 3 sa špecificky porovnávala odpoveď podľa toho, či už pacienti boli alebo neboli liečení biologickou liečbou antiTNF. Zistilo sa že pacienti bez predchádzajúcej biologickej liečby odpovedali na liečbu vedolizumabom  častejšie (asi 10-15% pacientov navyše).
Možno teda konštatovať, že vedolizumab je účinný liek, ktorý pomôže asi 60-80% pacientov.  Vyššia účinnosť je u tých pacientov, ktorí ešte neboli liečení biologickou liečbou. Nástup účinku vedolizumabu je pomalší. Na plný efekt liečby je potrebné počkať 2-3 mesiace. Pacienti s aktívnym ochorením tak potrebujú na preklenutie tohto obdobia krátkodobú liečbu inými liekmi, ako napríklad amainosalicyláty alebo kortikoidy.

Účinnosť pri ulceróznej kolitíde

Pri liečbe stredne ťažkej až ťažkej ulceróznej kolitídy vedolizumabom dosiahlo v registračnej klinickej štúdii Gemini 1 (895 pacientov) klinickú odpoveď po 6 týždňoch liečby 47% pacientov. Podobne ako pri Crohnovej chorobe sa v neskorších štúdiách z klinickej praxi  (GETAID, US Victory) pozorovalo, že ďalších 15-20% pacientov odpovedá po ďalších 4-8 týždňoch liečby. Výsledky americkej štú­die US Victory ukázali, že čím dlhšie boli pacienti liečení vedolizumabom, tým väčší bol podiel klinickej remisie, sliznič­ného zhojenia aj hlbokej remisie. V tejto štúdii dosiahla polovica pacientov (medián) klinickú remisiu do 25 týždňov, slizničné zhojenie do 33 týždňov. Francúzska štúdia GETAID tieto výsledky takisto potvrdila. Pozoroval sa signifikantný nárast účinnosti medzi 6. a 14. týždňom liečby.

Rovnako ako pri liečbe pacientov s Crohnovou chorobou vedolizumab pomôže asi 60-80% pacientov obzvlášť tým, ktorí ešte neboli liečení biologickou liečbou. Každopádne nástup účinku je pomalší a na plný efekt liečby je potrebné počkať 2-3 mesiace. Pacienti s aktívnym ochorením tak potrebujú na preklenutie tohto obdobia krátkodobú liečbu inými liekmi, ako sú budezonid alebo kortikoidy.

Bezpečnosť a vedľajšie účinky

Vedolizumab je veľmi dobre tolerovaný liek. V doterajších klinických štúdiách sa zatiaľ nepozoroval vyšší výskyt vedľajších účinkov oproti placebo.  Zvýšený výskyt vedlajších účinkov sa nepozoroval ani pri kombinácii s korti­kosteroidmi či imunosupresívami. Pri liečbe viac ako 3000 pacientov sa doposiaľ nevyskytol ani jeden prípad progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie, ktorá bola problémom pri použití natalizumabu. Tvorba protilátok proti vedolizumabu bola veľmi nízka, pozorovala sa len u 3,7 % pacientov. Neboli pozorované žiadne infúzne reakcie.

Pre ktorých pacientov je vhodná liečba vedolizumabom

Hlavnou výhodou vedolizumabu je jeho bezpečnosť. Je tak vhodný pre tých pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, u ktorých je liečba inými liekmi na potlačenie imunity (imunosupresívami) riziková. Do tejto skupiny patria starší pacienti, pacienti so známou chronickou infekciou alebo nádorovým ochorením. Vhodný je tiež u tých pacientov, ktorí iné formy liečby netolerujú alebo mali reakciu na podaný liek.
Nevýhodou vedolizumabu je pomalší nástup účinku. Vedolizumab tak nie je vhodný liek pre akútne vzplanutie ochorenia s vysokou aktivitou, kedy je potrebné použiť inú liečbu.

 


Mohlo by Vás zaujímať

Liečba ulceróznej kolitídy

Liečba Crohnovej choroby

Prieskum ukázal, ktoré slovenské pracoviská operujú najviac pacientov s IBD.