Biologicky podobné lieky (biosimilárne lieky)

Veľa sa v poslednej dobe diskutovalo o biosimilárnych liekoch. Tento článok sa venuje práve týmto novým generickým liekom podobným originálnym biologikám. Na jednej strane tvrdí sa, že sú rovnako bezpečné a účinné a prinášajú veľkú úsporu a dostupnosť pre mnohých pacientov, ktorí by sa k biologickej liečbe ťažšie dostávali. Na druhej strane, existujú obavy o bezpečnosť a účinnosť tejto liečby. Čítajte v novom článku na Crohnike.

Biologické lieky

Biologické lieky (vrátane biologicky podobných liekov) pochádzajú zo živých organizmov, ako sú živé bunky, ktoré boli upravené pomocou biotechnológie. To umožňuje týmto živým organizmom alebo bunkám vytvoriť účinnú látku biologického lieku. Následne sa táto účinná látka z buniek získa. Tieto účinné látky (napr. proteíny) sú zvyčajne väčšie a zložitejšie než účinné látky nebiologických liekov.

Biologické lieky sa od 80-tych rokov vyvíjajú pre rôzne ochorenia. K dostupným biologickým liekom patria aj hormóny ako inzulín a rastový hormón a aj monoklonálne protilátky na liečbu autoimunitných a nádorových ochorení. Biologické lieky sa stali nepostrádateľnými pri liečbe pacientov so závažnými ochoreniami, ako sú rakovina a zápalové ochorenia. .

 

Čo je biologicky podobný liek.

Biologicky podobný liek je vyvinutý tak, aby bol veľmi podobný existujúcemu biologickému lieku. Existujúci biologický liek je liek, ktorý už bol schválený a používa sa v EÚ, pričom sa označuje ako referenčný liek. Po tom, ako vyprší patent k referenčnému lieku a skončí sa obdobie, keď je liek týmto patentom chránený, môže prísť na trh biologicky podobný liek. Biologicky podobné lieky sú vyvinuté tak, aby boli podobné existujúcim biologickým liekom („referenčný liek“). Na rozdiel od kópií tradičných chemických látok (tzv. generík) nie je možné vytvoriť presnú kópiu molekuly referenčného biologického produktu. Preto túto skupinu liekov voláme biosimiláry, teda biologicky podobné látky a nie biogeneriká. Pojem „biosimilar“ vyjadruje vysokú úroveň biologickej podobnosti, z čoho vyplýva rovnaká miera kvality, bezpečnosti a účinnosti. Nevyjadruje identitu s referenčným produktom, ktorá pri komplexnej štruktúre biologickej molekuly nie je možná

Veľmi podobný znamená, že biologicky podobný liek a jeho referenčný liek sú v podstate rovnaké, hoci v ich účinných látkach sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely. Spomínané menšie rozdiely sú dané tým, že tieto účinné látky sú zvyčajne veľké a komplexné molekuly a sú vytvorené živými bunkami.

Určitý stupeň variability je vlastný všetkým biologickým liekom, pričom menšie rozdiely sa môžu vyskytnúť aj medzi rôznymi šaržami toho istého biologického lieku. Rozdiely možno pozorovať aj po zmenách vo výrobnom procese biologického lieku. Tieto zmeny starostlivo reguluje Európska agentúra pre lieky. Všetky rozdiely medzi biologicky podobným liekom a jeho referenčným liekom sa udržujú v rámci prísnych limitov, aby sa zaistilo, že oba lieky budú pôsobiť rovnakým spôsobom.

Biologicky podobný liek a jeho referenčný liek možno prirovnať k listom na strome: zdajú sa rovnaké a sú určené na ten istý účel, avšak pod mikroskopom bude zrejmá veľmi malá miera rozdielov daná tým, že sú založené na biologických procesoch. Biologicky podobné lieky však pred uvedením na trh prechádzajú intenzívnym vedeckým posudzovaním, aby sa zaistilo, že napriek týmto drobným rozdielom možno očakávať, že budú rovnako bezpečné a účinné ako referenčný liek.

 

Informačné materiály Europskej komisie pre pacientov v slovenčine sú dostupné na stiahnutie na tejto stránke SK Patient QA on Biosimilars Nov 2017 FINAL for publication_rev .

Európska lieková agentúra publikovala takisto informačné video o biologicky podobných liekoch:

 

Video: Oficiálne video Európskej liekovej agentúry o biosimilárnych liekoch (v angličtine)

Sú biologicky podobné lieky generickými liekmi biologických liekov?

Biologicky podobné lieky nie sú totožné s generickými liekmi (liek, ktorý obsahuje presne tú istú molekulu ako existujúci nebiologický liek, napríklad aspirín). Je to preto, lebo na rozdiel od

nebiologických liekov nemožno biologické lieky presne skopírovať.

Biologicky podobné lieky môžu zlepšiť prístup pacientov k takejto liečbe, pričom sa predpokladá, že budú pre systémy zdravotnej starostlivosti EÚ menej nákladné. Biologicky podobné lieky však nie sú len „lacnými kópiami“ referenčných liekov. Biologicky podobné lieky sa vyrábajú podľa prísnych požiadaviek na kvalitu, s použitím najmodernejších metód a výrobné závody podliehajú kontrolám ako pri všetkých ostatných liekoch. Biologicky podobné lieky sa bezpečne používajú v EÚ od roku 2006 ako alternatíva k referenčným liekom. Európska agentúra pre lieky (EMA) hodnotí biologické lieky vyrobené pomocou biotechnológií vrátane biologicky podobných liekov ešte pred ich schválením a uvedením na trh v EÚ. Uplatňujú sa rovnaké štandardy kvality, bezpečnosti a účinnosti. Tak, ako pri každom inom lieku, aj pri biologicky podobnom lieku je pred jeho schválením pre uvedenie na trh potrebné preukázať, že jeho prínosy prevažujú riziká. Vyžaduje si to veľké množstvo údajov vrátane údajov týkajúcich sa čistoty a výroby, ako aj správneho fungovania biologicky

podobného lieku a tiež rozsiahle porovnanie s referenčným liekom. Po kladnom posúdení zo strany EMA schváli Európska komisia biologicky podobné lieky na používanie u pacientov v EÚ.

Keďže bezpečnosť a účinnosť referenčného lieku sú už dobre známe, nie je pri veľmi podobnej štruktúre a rovnakej biologickej aktivite biologicky podobného lieku potrebné opakovať všetky

klinické štúdie. Naopak, cieľom štúdií je preukázať, že medzi biologicky podobným liekom a referenčným liekom neexistujú žiadne klinicky významné rozdiely (t. j. preukázať biologickú

podobnosť). Ako v prípade každého lieku schváleného v EÚ, aj v prípade biologicky podobných liekov možno očakávať, že budú bezpečnou a účinnou možnosťou liečby, ak sa použijú správnym spôsobom pri schválených indikáciách. Podobne ako pri každej liečbe je dôležité porozprávať sa so svojím ošetrujúcim lekárom o všetkých dostupných možnostiach liečby, ich bezpečnosti, výhodách a rizikách a o rozdieloch medzi liekmi.

Prechod z biologického referenčného lieku na biologicky podobný liek je možný, pričom v niektorých členských štátoch ide o stále častejší postup. Pacienti by sa mali s otázkami týkajúcimi sa prechodu z jedného biologického lieku na iný obrátiť na svojho lekára.

Biologické lieky, vrátane biologicky podobných liekov, sa musia, tak ako všetky lieky, užívať správne. Pacienti môžu mať rôzne otázky o tom, ako sa ich liek podáva a či existujú nejaké upozornenia alebo obmedzenia, ktoré musia mať počas liečby na pamäti.

Pred začatím liečby biologicky podobným liekom je potrebné si prečítať  písomnú informáciu pre používateľov, ktorú dostanete spolu s vaším liekom a ktorá obsahuje dôležité informácie o tom, ako máte like užívať. S cieľom zaistiť, aby pacienti pochopili, ktorý liek im bol predpísaný, najmä v prípade prechodu z originálneho lieku na biologicky podobný liek, je dôležité, aby vedeli, že všetky regulačné orgány odporúčali, aby sa všetky biologické lieky vrátane biologicky podobných liekov predpisovali podľa obchodného názvu a nie podľa ich generického názvu. Toto odporúčanie podporili organizácie pacientov a organizácie zdravotníckych pracovníkov v celej Európe.

V prípade podozrenia na vedľajšie účinky je potrebné ich nahlásiť, tak, ako u každého iného lieku. Pomáha to orgánom nepretržite monitorovať bezpečnosť liekov u širšej skupiny obyvateľstva.

 

Biolologicky podobné lieky v krajinách Európskej únie

Pre európsky trh sú biologicky podobné lieky  schvaľované Európskou agentúrou pre lieky. Biologicky podobné lieky sú v Európe k dispozícii už viac ako desať rokov a ponúkajú možnosť výrazne znížiť náklady na liečbu veľkého množstva biologických liekov. Systém zdravotníctva každého členského štátu EÚ využíva dôkladnú kontrolu mechanizmov ich prístupu na trh, ako aj stanovovania cien a platieb s cieľom dosiahnúť významné úspory. Mechanizmus úhrady je pritom špecificky pre jednotlivé krajiny.

Dokument ESMO (European Society for Medical Oncology, Európská spoločnosť pre lekársku onkológiu) z roku 2017 uvádza, že samotný referenčný produkt často mení výrobnú technológiu, a teda súčasná verzia biologických referenčných produktov nie je celkom identická s tými, ktoré boli použité pri klinických štúdiách. Dokonca aj jednotlivé šarže jedneho produktu sa do určitej miery líšia bez ohľadu nato, či je to referenčný, alebo biologicky podobný liek.

Rok 2018 a 2019 bude pre europské krajiny významný z pohľadu príchodu nových biologicky podobných liekov z dôvodu ukončenia patentovej ochrany pre referenčné lieky.Vzhľadom na rýchle etablovanie sa doterajších biologicky podobných liekov v krajinách EU sa predpokladá rýchle uplatnenie aj týchto nových biosimilárnych liekov. Systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ vstupom biologicky podobných liekov čoskoro získajú úsporu a lepší prístup k dôležitým liekom. Rozhodnutia o zameniteľnosti, cene, úhrade, obstarávaní a pokynoch pre predpisujúcich lekárov sa robia oddelene v každom členskom štáte. Konečné rozhodnutia o používaní biosimilárov sú zvyčajne vykonávané jednotlivými nemocnicami a predpisujúcimi lekármi. V každom kroku tohto procesu sa robia rôzne rozhodnutia. Vzhľadom na túto mimoriadne komplikovanú situáciu mali biologicky podobné lieky premenlivý úspech pri prenikaní na trhy, na ktorých dominovali referenčné lieky.

Európska únia bola priekopníkom pri vytváraní právneho rámca pre biologicky podobné lieky. Pre tých, ktorí doteraz neboli oboznámení s touto oblasťou medicíny,  Európska agentúra pre lieky a Európska komisia spolu s vedeckými odborníkmi z členských štátov Európskej únie vypracovala príručky ako napríklad „Informačná príručka pre zdravotníckych pracovníkov“ o biosimilárnych liekoch v EÚ a brožúrka pre pacientov: “ Čo potrebujem vedieť o biologicky podobných liekoch”.

Na 13. výročnom kongrese organizácie European Crohn’s and Colitis Organization, ktorý sa konal vo Viedni,  sa niekoľko štúdií venovalo zmene liečby z referenčného infliximabu na biologicky podobný infliximab. Analýza prieskumov o používaní biologicky podobných liekov ukázala na nevyhnutnosť komunikácie s pacientmi o koncepcii biosimilárov.

Prechod na biologicky podobné lieky sa v Nórsku vykonáva od marca 2016. Existuje niekoľko štúdií, ktoré porovnávajú účinnosť, bezpečnosť a imunogenicitu biosimilárov, avšak žiadna štúdia doteraz ešte neopisovala skúsenosti a postoje pacientov k tejto zmene.

V januári 2017 boli v Nórsku dotazníkom na internete cez pacientské združenia zozbierané skúsenosti pacientov pri zmene liečby z referenčného na biosimilárny produkt u pacientov liečených etanerceptom a infliximabom. Cieľom tejto štúdie bolo ďalej preskúmať možné súvislosti medzi touto zmenou a medicínskou gramotnosťou pacientov. Výsledky analýzy poukázali na to, že pacienti, ktorí neboli spokojní so zmenou liečby, mali nižšiu úroveň medicínskej gramotnosti v porovnaní s pacientmi, ktorí boli spokojní. Starší pacienti tiež hlásili, že sú spokojnejší v porovnaní s mladšími pacientmi. Iba 14% hlásilo, že sa podieľali na rozhodnutí o výmene. Závery prieskumu: Zistenia naznačujú, že postoje a úroveň spokojnosti pacientov sú spojené s poskytnutím dostatočných informácií o ich zdraví.

 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetových stránkach týchto organizácií

pacientov:

Európske fórum pacientov

Medzinárodná aliancia organizácií pacientov

Národná spoločnosť pre reumatickú artritídu (Spojené kráľovstvo)

Dánska organizácia pre Crohnovu chorobu a kolitídu

Crohnova choroba a kolitída (Spojené kráľovstvo)

Nemecké združenie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu

Adresár organizácií združujúcich osoby s artritídou a reumatizmom (PARE) Európskej ligy proti

reumatizmu (EULAR)

 

Referencie

 

Informácie o biologicky podobných liekoch pre pacientov z roku 2016/2017

Informačná brožúrka EU pre pacientov: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/26643

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Media/2018/SK_Patient_QA_on_Biosimilars_Nov_2017_FINAL_for_publication_rev.pdf

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/expertmi-odsuhlasene-informacie-o-biologicky-podobnych-liekoch?page_id=4867

https://www.biosimilardevelopment.com/doc/the-european-biosimilars-landscape-what-to-expect-in-the-year-ahead-0001

https://decisionresourcesgroup.com/research-reports/biopharma/biosimilars/

EU Member States have tools to reduce costs of bestseller biologicals but can they use them? Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal). 2018;7(1):5-7.

Odborné podklady a informácie  spoločnosti EGIS.